Generalforsamling i Business Network Langeland mandag d. 30. august 2021

Generalforsamlingen fulgte § 7 i Leveregler for foreningen Business Network Langeland. Der var mødt 4 medlemmer op. 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
 5. Fremlæggelse af næste års budget til orientering 
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 7. Behandling af indkomne forslag 
 8. Valg af formand 
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år 
 10. Valg af revisor 
 11. Eventuelt 

Ad. 1. Der kom ét forslag til dirigent, hvorfor Becca blev valgt som dirigent

Ad. 2. Der kom ét forslag til referent, hvorfor Kristine blev valgt 

Ad. 3. Formanden fremlagde en mundtlig beretning fra det sidste år i netværket. Corona har gjort at netværk har været passivt, og der har derfor ikke været nogen aktivitet at fortælle om.

Ad. 4. Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Janne. Det blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Ad. 5. Der blev ikke fremlagt budget for næste års aktiviteter, idet generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at forvalte de midler, der er til stede. 

Ad. 6. Kontingentet er 600 kr pr. halvår, og det blev besluttet at der først betales kontingent pr. 1/1-2022, når alle aktiviteter starter op igen.

Ad. 7. Der er kommet forslag om at ændre vedtægterne og ændre foreningens navn.
*Se vedhæftede ændringsforslag, der er færdiglavet lige efter generalforsamlingen af bestyrelsen.

Ad. 8. Kristine blev genvalgt til formand for foreningen uden modkandidat.

 Ad. 9. Becca, Jeanette, Janne og Kim er valgt som bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke valgt nogen suppleanter. Alle er valgt for en 2 årig periode der starter 1/7-2021, da vi starter “forfra” i foreningen.

Ad. 10. Rasmus blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

Ad. 11. Eventuelt. 

Underskrevet:

Formand Kristine Karlshøj

Kasserer Janne Egstrøm

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment